flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

           


 Як дістатись до Київського районного суду м.Харкова 


     

Київський районний суд м. Харкова діє на підставі Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» і є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі Україні. 

До його складу входять Голова суду, заступник Голови суду та професійні судді, які безпосередньо здійснюють правосуддя у відповідних справах.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату та заступник керівника апарату суду.

Керівника апарату суду, його заступника призначає за погодженням Голови суду на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України.

Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду. Тимчасове положення про апарат новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

Кожен суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України із змінами. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

Очолює Київський районний суд м. Харкова – Голова суду. Повноваження Голови суду та його заступника.


Функції, основні завдання та місія, що стоять перед судом

Київський районний суд м. Харкова області є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Зокрема, районний суд розглядає кримінальні, цивільні, адміністративні,  справи про адміністративні правопорушення, а також інші справи, розгляд яких передбачено Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.